Gazeta AgroNews Nr. 8

O rganizacje rolnicze apelują, aby stanowisko polskiego rządu oparte było na argumentach merytorycznych, uwzględniających dobro polskiej wsi i krajowego rolnictwa. Korzystanie z najlepszych praktyk w zakresie stosowania zapraw nasiennych pozwala całkowicie wyeliminować hipotetyczne ryzyka. Organizacje podkreślają, iż technologie wykorzystujące neonikotynoidy mają ogromny wpływ na efektywność polskiego rolnictwa. Wobec braku alternatywy dla skutecznej ochrony roślin, wprowadzenie zakazu stosowania neonikotynoidów może przynieść straty w wysokości ponad 200 mln Euro rocznie, odczuwalne bezpośrednio dla najmniej 125 tysięcy Polaków. Próby zastąpienia tych insektycydów innymi, stosowanymi nalistnie, doprowadzą do zwiększenia realnego, a nie hipotetycznego, zagrożenia dla środowiska i znaczącego wzrostu kosztów produkcji. Oprac. Marta Nowak-Woźnica Organizacje rolnicze apelują do Kalemby Nie zgadzamy się by w imię walki z czysto teoretycznym zagrożeniem polskie rolnictwo ponosiło wysokie straty materialne i ciągle spadała jego konkurencyjność na globalnym rynku! – napisały w liście otwartym do Ministra Rolnictwa organizacje rolnicze. PODpisali: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych Krajowa Federacja Producentów Zbóż Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego APEL do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby Szanowny Panie Ministrze, W najbliższych dniach państwa członkowskie podejmą decyzję w sprawie dopuszczalności w krajach Unii Europejskiej stosowania zapraw nasiennych opartych na substancjach z grupy neonikotynoidów. Apelujemy, aby stanowisko polskiego rządu oparte było na argumentach merytorycznych, uwzględniających dobro polskiej wsi i krajowego rolnictwa. Brak jednoznacznych dowodów naukowych, że prawidłowo używane środki ochrony roślin niekorzystnie wpływają na środowisko, w tym na zdrowie rodzin pszczelich. Korzystanie z najlepszych praktyk w zakresie stosowania zapraw nasiennych pozwala całkowicie wyeliminować hipotetyczne ryzyka. Technologie wykorzystujące neonikotynoidy mają ogromny wpływ na efektywność polskiego rolnictwa. Wobec braku alternatywy dla skutecznej ochrony roślin, wprowadzenie zakazu stosowania neonikotynoidów może przynieść straty w wysokości ponad 200 mln Euro rocznie, odczuwalne bezpośrednio dla najmniej 125 tysięcy Polaków. Próby zastąpienia tych insektycydów innymi, stosowanymi nalistnie, doprowadzą do zwiększenia realnego, a nie hipotetycznego, zagrożenia dla środowiska i znaczącego wzrostu kosztów produkcji. Nie zgadzamy się by w imię walki z czysto teoretycznym zagrożeniem polskie rolnictwo ponosiło wysokie straty materialne i ciągle spadała jego konkurencyjność na globalnym rynku! Podpisali Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych Krajowa Federacja Producentów Zbóż Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Polska Izba Nasienna Polski Związek Producentów Kukurydzy Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych Zamojskie Towarzystwo Rolnicze APEL do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby Szanowny Panie Ministrze, W najbliż zych dniach państwa członkowskie podejmą decyzję w sprawie dopuszczalności w krajach Unii Europejskiej stosowania zapraw nasiennych opartych na substancjach z grupy neonikotynoidów. Apelujemy, aby stanowisko polskiego rządu oparte było na argumentach merytorycznych, uwzględniających dobro polskiej wsi i krajowego rolnictwa. Brak jednoznacznych dowodów naukowych, że prawidłowo używane środki ochrony roślin niekorzystnie wpływają na środowisko, w tym na zdrowie rodzin pszczelich. Korzystanie z najlepszych praktyk w zakresie stosowania zapraw nasiennych pozwala całkowicie wyeliminować hipotetyczne ryzyka. Technologie wykorzystujące neonikotynoidy mają ogromny wpływ na efektywność polskiego rolnictwa. Wobec braku alternatywy dla skutecznej ochrony roślin, wprowadzenie zakazu stosowania neonikotynoidów moż przynieść straty w wysokości ponad 200 mln Euro rocznie, odczuwalne bezpośrednio dla najmniej 125 tysięcy Polaków. Próby zastąpienia tych insektycydów innymi, stosowanymi nalistnie, doprowadzą do zwiększenia realnego, a nie hipotetycznego, zagrożenia dla środowiska i znaczącego zrostu kosztów produkcji. Nie zgadzamy się by w imię walki z czysto teoretycznym zagrożeniem polskie rolnictwo ponosiło wysokie straty materialne i ciągle spadała jego konkurencyjność na globalnym rynku! Podpisali Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych Krajowa Federacja Producentów Zbóż Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Polska Izba Nasienna Polski Związek Producentów Kukurydzy Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych Zamojskie Towarzystwo Rolnicze APEL do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Pana Stanisława Kalemby Szanowny Panie Ministrze, W najbliższy h dniach państwa członkowskie podejmą decyzję w sprawie Unii Europejskiej stosowania zapraw nasiennych opartych na substancjach Apelujemy, aby stanowisko polskiego rządu oparte było na argu uwzględniających dobro polskiej wsi i krajowego rolnictwa. Brak j naukowych, że prawidłowo używane środki ochrony roślin niekorzystnie w tym na zdrowie rodzin pszczelich. Korzystanie z najlepszych praktyk w z nas ennych pozwala całkowic e wyeliminować hipotetyczne ryzyka. Technologie wykorzystujące neonikotynoidy mają ogromny wpływ n rolnictwa. Wobec braku alternatywy dla skutecznej chrony roślin, wprow neonikotynoidów może przynieść straty w wysokości ponad 200 mln bezpośrednio dla najmniej 125 tysięcy Polaków. Próby zastąpienia ty stosowanymi nalistnie, doprowadzą do zwiększenia realnego, a nie hipot środowiska i znaczącego wzrostu kosztów pr dukcji. Nie zgadzamy się by w imię walki z czysto teoretycznym zagrożenie p wysokie straty materialne i ciągle spadała jego konkurencyjność na globa Podpisali Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych Krajowa Federacja Producentów Zbóż Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Polska Izba Nasienna Pana Sta Szanowny Panie Ministrze, W najbliższych dniach państwa członkowskie Unii Europejskiej stosowani zapraw nasienn Apelujemy, aby stanowisko polskiego rz uwzględniających dobro polskiej wsi i kr naukowych, że prawidłowo używane środki w tym na zdrowie rodzin pszczelich. Korzysta nasiennych pozwala całkowicie wyeliminowa Technologie wykorzystujące neonikotynoid rolnictwa. Wobec braku alternatywy dla skut ne nikotynoidów może przynieść straty w bezpośrednio dla najmniej 125 tysięcy Pol stosowanymi nalistnie, doprowadzą do zwię środowiska i znaczącego wzrostu kosztów pr Nie zgadzamy się by w imię walki z czysto wysokie straty materialne i ciągle spadała je Podpisali Federacja Branżowych Związków Pr duc tów Rol ych Krajowa Federacja Producentów Zbóż Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Krajowy Związek Pl ntatorów Buraka Cukrowego Polska Izba Nasienna Szanowny Panie Minis W najbliższych dniach Unii Europejskiej stos Apelujemy, aby sta uwzględniających do naukowych, że prawi w tym na zdrowie rod nasiennych pozwala c Technologie wykorzy rolni twa. Wobec bra neonikotynoidów mo bezpośrednio dla naj stosowanymi nalistni środowiska i znaczące Nie zgadzamy się by wysokie straty materi P dpis li F Z P K P K R K P i K Pl C P Polska Izba Nasienna Polski Związek Producentów Kukur ydzy Polski Związek Producentów Rośl n Zbożowych Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych Zamojskie Towarzystwo Rolnicze APEL do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby Szanowny Panie Ministrze, W najbliższych dniach państwa członkowskie podejmą decyzję w sprawie dopuszczalności w krajach Unii Europejskiej stosowania zapraw nasiennych opartych na substancjach z grupy neonikotynoidów. Apelujemy, aby stanowisko polskiego rządu oparte było na rgumentach merytorycznych, uwzględniających dobro polskiej wsi i krajowego rolnictwa. Brak jednoznacznych dowodów naukowych, że prawidłowo używane środki ochrony roślin niekorzystnie wpływają na środowisko, w tym na zdrowie rodzin pszczelich. Korzystanie z najlepszych praktyk w zakresie stosowania zapraw nasiennych pozwala całkowicie wyeliminować hipotetyczne ryzyka. Technologie wykorzystujące neonikotynoidy mają ogromny wpływ na efektywność polskiego rolnictwa. Wobec braku altern tywy dla skute znej ochro y roślin, wprowadzenie zakazu stosowania neonikotynoidów może przynieść straty w wysokości ponad 200 mln Euro rocznie, odczuwalne bezpośrednio dla najmniej 125 tysięcy Polaków. Próby zastąpienia tych insektycydów innymi, st sowanymi nalistnie, doprowadzą do zwiększenia realnego, a nie hipotety znego, zagrożenia dla środowiska i znaczącego wzrostu kosztów produkcji. Nie zgadzamy się by w imię walki z czysto teoretycznym zagrożeniem polskie rolnictwo ponosiło wysokie straty material e i ciągle spadała jego konkurencyjność na globalnym rynku! Podpisali Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych Krajowa Federacja Producentów Zbóż Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Polska Izba Nasienna P lski Związek Producentów Kukurydzy Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych Zamojskie Towarzystwo Rolnicze APEL do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby Ministrze, niach państwa członkowskie podejmą decyzję w sprawie dopuszczalności w krajach j stosowania zapraw nasiennych opartych na substancjach z grupy neonikotynoidów. stanowisko polskiego rządu oparte było na argu entach merytorycznych, h dobro polskiej wsi i krajowego rolnictwa. Brak jednoznacznych dowodów rawidłowo używane środki ochrony roślin niekorzystnie wpływają na środowisko, ie rodzin pszczelich. Korzys anie z najl pszych praktyk w zakresie stosowania zapraw ala całkowicie wyeliminować hipot tyc ne ryzyka. korzystujące neonikotynoidy mają ogromny wpływ na efektywność polskiego c braku alternatywy dla skutecznej ochrony roślin, wprowadzenie zakazu stosowania może przynieść straty w wysokości ponad 200 mln Euro rocznie, odczuwalne la najmniej 125 tysięcy Polaków. Próby zastąpienia tych insektycydów innymi, listnie, doprowadzą do zwiększenia realnego, a nie hipotetycznego, zagrożenia dla czącego wzrostu kosztów produkcji. ię by w imię walki z czysto teoretycznym zagrożeniem polskie rolnictwo ponosiło aterialne i ciągle spadała jego konkurencyjność na globalnym rynku! Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych Krajowa Federacja Producentów Zbóż Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowe Zrzeszenie Polski Związek Producentów Kukurydzy Polski Związek Producentów R ślin Zbożowych Polski Związek Producentów APEL do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby Szanowny Panie Ministrze, W najbliższych dniach państwa członkowskie podejmą ecyzję w sprawie dopuszczal ości w krajach Unii Europejskiej stosowania zapraw nasiennych opartych na substancjach z grupy neonikotynoidów. Apelujemy, aby stanowisko polskiego rządu opa te było na argumentach meryto ycz ch, uwzględniających dobro polskiej i i krajoweg rolnic w . Brak jednoznacznych dowodów naukowych, że prawidłowo używan środki ochrony r ślin niekorzystnie wpływają na środ wisko, w tym na zdrowie rodzin pszczelich. Korzystanie z najlepszych praktyk w zakresie stosowania zapraw nasiennych po wal całkowicie wyeliminować hipotetyczne r zyka. Technologie wykorzystujące eonikotynoidy mają ogromny wpływ na efektywność polskiego rolnictwa. Wobec braku alternatywy dla skutecznej ochrony roślin, wprowadzeni zakazu stosowania neonikotynoidów może przynieść straty w wysokości ponad 200 mln Euro r cznie, odczuwalne bezpośrednio dla najmniej 125 tysięcy Polaków. Próby zastąpienia tych insektycydów innymi, stosowanymi nalistnie, doprowadzą do zwiększenia realnego, a nie hipotetycznego, zagrożenia dl środowis a i znaczącego wzrostu kosztó produkcji. Nie zgadzamy się by w imię walki z czysto teoretycznym zagrożeniem polskie rolnictwo ponosiło wysokie straty materialne i ciągle spadała jego konkurencyjność na globalnym rynku! Podpisali Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych Krajowa Federacja Producentów Zbóż Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Polski Związek Producentów Kukurydzy Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych Zamojskie Towarzystwo Rolnicze APEL do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby Szano ny Panie Ministrze, W najbliższych dniach państwa członkowskie podejmą decyzję w sprawie dopuszczalności w krajach Unii Europejskiej stosow nia z praw nasiennych opartych na substancjach z grupy eonikotynoidów. Apelujemy, aby stanowisko polskiego rządu oparte było na argumentach merytorycznych, uwzględniających dobro polskiej wsi i krajowego rolnictwa. Brak jednoznacznych dowodów naukowych, że prawidłowo używane środki ochrony roślin niekorzystnie wpływają na środowisko, w tym na zdrowie rodzin pszcz lich. Korzystanie z najlepszych praktyk w zakr sie stosowania zapraw nasiennych pozwala całkowicie wyelimi ować hipotetyczne ryzyka. Technologie wykorzystujące neonikotynoidy mają ogromny wpływ na efektywność polskiego rolnictwa. Wobec braku alternatywy dla skutecznej ochrony roślin, wprowadzenie zakazu stosow nia neonikotynoidów może prz i ść straty w ysokości po ad 200 mln Euro rocznie, odczuwalne bezpośrednio dla najmniej 125 tysięcy Polaków. Próby zastąpienia tych insektycydów innymi, stosowanymi nalistnie, doprowadzą do zwiększenia realnego, a nie hipotetycznego, zagrożenia dla środowiska i znaczącego wzrostu kosztów produkcji. Nie zgadzamy się by w imię walki z czysto teoretycznym zagrożeniem polskie rolnict o ponosiło wysokie stra y materialne i ciągle spadała jego konkurencyjność na globalnym rynku! Podpisali Fe eracja Br nżowych Związków Producentów Rolnych Krajowa Feder cja Producentów Zbóż Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Polska Izba Nasienna Polski Związek Producentów Kukurydzy Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych Zamojskie Towarzystwo Rolnicze APEL do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby Szanowny P nie Mi istrze, W najbliższych dniach państwa członkowskie podejmą de yzję w sprawie d puszczaln Unii Europejskiej stosowania zapraw nasiennych opartych na substancjach z grupy neo Apelujemy, aby stan isko polskiego rządu arte było na argument ch m uwzględniając ch dobro polskiej wsi i krajowego rolnictwa. Brak jednoznaczn naukowych, że pr widłowo używa e środki ochrony roślin niekorzystnie wpływają n w tym na zdrowie rodzin pszczelich. Korzystanie z najlepszych praktyk w zakresie stos nasiennych pozwala całk wicie wyelimi ow ć hipotety zne ryz ka. T chnologie ykorzystujące neonikotynoidy mają ogromny wpływ na efekty n rolni twa. Wobec br ku alternatywy dla skutecznej ochrony r ślin, w rowadzenie zaka neonikotynoidów może przynieść straty w ysokości ponad 200 mln Euro roczni bezpośrednio dla najmniej 125 tysięcy Polaków. Próby zastąpienia tych insektyc stosowanymi nalistnie, dopr wadzą do zwiększenia realneg , a nie h potetycznego, środowiska znaczącego wzrostu kosztów produkcji. Nie zgadzamy się by w imię walki z czysto teoretycznym zagroż niem p lskie rolni wysokie straty materialne i ciągle spadała jego k nkurencyjn ść na globalnym rynku! P dpisali Feder cja Bra żowych Związków Producentów Rolnych Krajowa Fede acja Producentów Zbóż Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowe Zrzesze ie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukro ego Polska Izba Nasienna Polski Związ Producentó Kukurydzy Polski Związ Producentó Zbożowych Polski Związ P oducentó Ziemniaków Rolniczych Zamojskie Towarzystw 12 Temat numeru numer 08 PRODUKCJA ROŚLINNA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=